Innehållsförteckning

Introduktion

Inom ramen för Hotmaps-projektet har data samlats in på olika nivåer (nationell, regional och lokal nivå). Dessa data har genererats för fyra olika sektorer: bostäder (enfamiljshus, flerfamiljshus och flerfamiljshus), service (kontor, handel, utbildning, hälsa, hotell och restauranger och andra icke-bostadshus), industri (järn och stål, icke-järnmetaller, papper och tryck, icke-metalliska mineraler, kemisk industri, mat, dryck och tobak, teknik och andra ej klassificerade) och transporter (persontransporter - offentlig, privat, järnväg och godstransport - tunga varor och lätta nyttofordon).

Alla ovan nämnda datamängder lagras i Hotmaps-datalagrar på GitLab och kan nås och laddas ner därifrån. Hotmaps-datalagren är omfattande och består av mer än 70 arkiv. För att ge en bättre överblick över alla Hotmaps-förråd, här grupperade vi dem i olika klasser och gav den direkta länken till dem. För detaljerade förklaringar om datainsamling, metoder, referenser, antaganden och begränsningar för Hotmaps-datauppsättningar hänvisas till denna rapport [1].

To Top

Byggnadsmaterial

EU: s byggnadsbestånd

To Top

Karta över densitet och uppvärmningsbehov

To Top

Kartläggning av brutto golvyta

To Top

Bruttovolymdensitetskarta

To Top

Byggperioder

Andel av bruttoytan under byggnadsperioder:

To Top

Befolkning

To Top

Industri

To Top

Klimat

To Top

Förnybar energikällapotential

To Top

Scenaridata

To Top

Teknikdata

To Top

Profiler

Värmeprofiler per timme - Generiska profiler

Skapa din egen profil:

Generiska filer är tänkta att göra det möjligt för användaren att producera egna lastprofiler med hjälp av sina egna data och ett strukturår efter eget val. För industrilastprofilerna tillhandahöll vi en årslång profil för år 2018 (där typdagarna anges i ordningen i år). För tertiär- och bostadsbelastningsprofiler tillhandahöll vi en årslång profil för år 2010. Vi vill dock ge användaren möjlighet att använda ett strukturår efter eget val (Strukturår betyder i detta sammanhang ordningen dagar i året).

Profilerna som tillhandahålls här är enhetlösa eftersom de måste skalas under genereringen av årslånga profiler.

Se de enskilda profilerna i denna wiki eller respektive datauppgifter för mer information om generering av profiler från generiska profiler.

To Top

Bostadsprofiler - Generiska

För uppvärmning, kylning och varmvatten tillhandahöll vi en årslång profil för året 2010. Om användarna har tillgång till platsspecifika temperaturprofiler per timme eller till temperaturprofiler under andra år än 2010 vill vi ge användaren möjlighet att använda dessa data för att generera lastprofiler med ett annat strukturår eller högre precision. Därför ska de generiska profilerna göra det möjligt för användaren att producera egna lastprofiler med hjälp av sina egna data och ett strukturår efter eget val.

För varmvattenförsörjning antar vi att efterfrågan och därmed motsvarande belastningsprofil beror på säsongens, veckovisa och dagliga påverkan.

Kolumnerna "dagstyp" avser typen av dag i veckan:

 • vardagar = typedag 0;
 • lördag eller dag före semester = typedag 1;
 • söndag eller helgdag = typedag 2

För att integrera ett säsongsmässigt inflytande i efterfrågeprofilen används kolumnen "säsong".

 • 0 = sommar (15/05 - 14/09)
 • 1 = Vinter (1/11 - 20/3)
 • 2 = Övergång (21/3 - 14/5 & 15/9 - 31/10)

Årslånga profiler för varmvatten kan genereras från de generiska profilerna som tillhandahålls här enligt följande steg:

 1. bestämma strukturåret för vilket profilerna genereras
 2. beställa typedag / säsongstubbar enligt det valda året
 3. fördela respektive belastningsvärde för typedag / säsongstupel till varje timme - skala den totala summan av den årliga årslånga profilen (dvs. integralen av profilen) enligt den årliga totala efterfrågan

För uppvärmning och kylning antar vi att efterfrågan inte beror på dagstypen utan bara på timmen på dagen och utetemperaturen under respektive timme (av denna anledning är kolumnerna "typ dag" och "säsong" inte relevant för värme- och kylprofiler).

Årslånga profiler kan genereras från de generiska profilerna som finns i detta arkiv genom att följa följande steg:

 1. bestämma strukturåret för vilket profilerna genereras
 2. välja rätt kombination av timme på dagen, temperatur och efterfrågan från den generiska profilen för varje timme på året för att få en årslång, enhetlös profil
 3. skalning av den totala summan av den årliga årslånga profilen (dvs. integralen av profilen) enligt den årliga totala efterfrågan

To Top

Tertiära profiler - Generiska

Tertiär sektorprofil består av efterfrågan från flera undersektorer. Konfigurationen är olika för varje land. För respektive delsektorer per land hänvisar vi till hotmaps WP2-rapporten, avsnitt 2.7.3 (https://www.hotmaps-project.eu/wp-content/uploads/2018/03/D2.3-Hotmaps_for-upload_revised -final_.pdf).

För efterfrågan på varmvatten antar vi att efterfrågan är oberoende av utomhustemperaturen, men beror på typen av dag i en vecka och timmen på dagen. Kolumnen "dagstyp" hänvisar till typen av dag i veckan:

 • vardagar = typedag 0;
 • lördag eller dag före semester = typedag 1;
 • söndag eller helgdag = typedag 2 Dagens timme varierar från 1 (första timmen) till 24 (sista timmen)

Årslånga profiler kan genereras från de generiska profilerna som tillhandahålls här enligt följande steg:

 1. bestämma strukturåret för vilket profilerna genereras
 2. ordning av typsnittet enligt det valda året
 3. fördela respektive belastningsvärde för typdagarna till varje timme
 4. skalning av den totala summan av den årliga årslånga profilen (dvs. integralen av profilen) enligt den årliga totala efterfrågan

För uppvärmning och kylning i tertiärsektorn tillhandahöll vi en årslång profil för året 2010. Vi vill dock ge användaren möjlighet att använda ett år efter eget val. Dessutom, om användare har tillgång till platsspecifika timprofiler per timme, vill vi ge användaren möjlighet att använda dessa data för att generera belastningsprofiler med högre precision. Därför ska de generiska profilerna göra det möjligt för användaren att producera egna lastprofiler med hjälp av sina egna data och ett strukturår efter eget val.

Vi antar att efterfrågan på uppvärmning och kylning i den tertiära sektorn beror på typ av dag, timmen på dagen och utetemperaturen under respektive timme.

Profilerna som tillhandahålls här är enhetlösa eftersom de måste skalas under genereringen av årslånga profiler. För de generiska profilerna för uppvärmning och kylning drivs de av skillnaderna mellan timmar och temperaturnivåer. Eftersom tertiärsektorn drivs av en veckorytm beror dessutom profilerna för uppvärmning och kylning i tertiärsektorn också på dagstyp. Kolumnen "dagstyp" hänvisar till typen av dag i veckan:

 • vardagar = typedag 0;
 • lördag eller dag före semester = typedag 1;
 • söndag eller helgdag = typedag 2

Årslånga profiler kan genereras från de generiska profilerna för tertiär uppvärmning och kylning som tillhandahålls i detta arkiv enligt följande steg:

 1. bestämma strukturåret för vilket profilerna genereras
 2. välja rätt kombination av dagstyp, timme på dagen, temperatur och efterfrågan från den generiska profilen för varje timme på året för att få en årslång, enhetlös profil
 3. skalning av den totala summan av den årliga årslånga profilen (dvs. integralen av profilen) enligt den årliga totala efterfrågan

To Top

Branschprofiler - Generisk

För industrilastprofilerna tillhandahöll vi en årslång profil för år 2018 (där typ av dagar ställs in i ordning i år). Vi vill dock ge användaren möjlighet att använda ett strukturår efter eget val. Med strukturår avses i detta sammanhang dagordningen under året. Kolumnerna "dagstyp" avser typen av dag i veckan:

 • vardagar = typedag 0;
 • lördag eller dag före semester = typedag 1;
 • söndag eller helgdag = typedag 2

Kolumnen ”månad” hänvisar till årets månad. 1 = januari, 2 = februari etc. Årslånga profiler kan genereras från de generiska profilerna som tillhandahålls här enligt följande steg:

 1. bestämma strukturåret för vilket profilerna genereras
 2. beställa typdag för varje månad enligt det valda året
 3. fördela respektive belastningsvärde för typedag / månadstupel till varje timme
 4. skalning av den totala summan av den årliga årslånga profilen (dvs. integralen av profilen) enligt den årliga totala efterfrågan

To Top

Värmebelastningsprofiler per timme - Årsspecifika profiler

De årsspecifika (årslånga) profilerna som tillhandahålls här genereras på basis av syntetiska timprofiler för typiska dagar. I detta sammanhang betonar vi att profiler inte mäts utan modelleras med beaktande av olika faktorer beroende på profiltyp:

 • För industriprofiler, bland annat skiftarbete, beaktades historisk produktion per månad / vardag.
 • För högskole- och bostadsprofiler beror profilerna på veckodagstypen (dvs. vardag, lördag, söndag / helgdag), dygnets timme och vid uppvärmning och kylning vid utetemperatur.

Med hjälp av dagarnas struktur per år samlas profilerna till en årslång efterfrågan.
Alla profiler som tillhandahålls här är enhetslösa och normaliserade till 1 000 000. För att en profil ska den skalas enligt den årliga efterfrågan i respektive region (dvs. så att profilen integreras lika med den årliga efterfrågan per region).

För detaljerade förklaringar och en grafisk illustration av datasetet, se Hotmaps WP2-rapporten (avsnitt 2.7).

To Top

Bostadsprofiler - årsspecifikt

To Top

Tertiära profiler - Årsspecifikt

To Top

Branschprofiler - Årsspecifikt

To Top

Elbelastningsprofiler

To Top

Temperaturprofiler

To Top

Transport

To Top

Datauppsättningar för användning av Hotmaps-verktygslådan

To Top

Referenser

[1] Simon Pezzutto, Stefano Zambotti, Silvia Croce, Pietro Zambelli, Giulia Garegnani, Chiara Scaramuzzino, Ramón Pascual Pascuas, Alyona Zubaryeva, Franziska Haas, Dagmar Exner (EURAC), Andreas Müller (e-think), Michael Hartner (TUW) , Tobias Fleiter, Anna ‐ Lena Klingler, Matthias Kühnbach, Pia Manz, Simon Marwitz, Matthias Rehfeldt, Jan Steinbach, Eftim Popovski (Fraunhofer ISI) Recenserad av Lukas Kranzl, Sara Fritz (TUW); Online-åtkomst

To Top

Hur man citerar

Mostafa Fallahnejad, i Hotmaps-Wiki, Hotmaps-data-repository-structure (maj 2019)

To Top

Författare och granskare

Denna sida skrevs av Mostafa Fallahnejad ( EEG - TU Wien ).

☑ Den här sidan granskades av Marcus Hummel ( e-think )

To Top

Licens

Copyright © 2016-2019: Mostafa Fallahnejad

Creative Commons Attribution 4.0 internationell licens

Detta arbete är licensierat under en Creative Commons CC BY 4.0 International License.

SPDX-licensidentifierare: CC-BY-4.0

Licenstext: https://spdx.org/licenses/CC-BY-4.0.html

To Top

Bekräftelse

Vi vill förmedla vår djupaste uppskattning till Horizon 2020 Hotmaps-projektet (bidragsavtal nummer 723677), som gav finansieringen för att genomföra den nuvarande utredningen.

To Top

This page was automatically translated. View in another language:

English (original) Bulgarian* Czech* Danish* German* Greek* Spanish* Estonian* Finnish* French* Irish* Croatian* Hungarian* Italian* Lithuanian* Latvian* Maltese* Dutch* Polish* Portuguese (Portugal, Brazil)* Romanian* Slovak* Slovenian*

* machine translated